นิสิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชไร่นา ที่ได้รับทุนจากกองทุน 60 ปี ดร.เอนก ศิลปพันธุ์ ปีการศึกษา 2556 ถ่ายภาพร่วมกับคณะบดีคณะเกษตร (รศ.ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ) และ รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา เนื่องในวันพิธีไหว้ครูคณะเกษตร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

 

 นายเกรียงไกร นนท์ก่ำ นิสิตปริญญาโท ซึ่งสำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชไร่นา ด้วยคะแนนสูงสุด และเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาพืชไร่นา ปีการศึกษา 2556 และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ได้รับทุนจาก ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หล่ำ