ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าว ภาควิชาพืชไร่นา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษเรื่องข้าวในหัวข้อเรื่อง "เปิดปมนโยบายข้าวไทย และ ข้าวถุงอันตราจริงหรือ?" วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

 

กำหนดการ

 

13.00 น. กล่าวเปิดสัมมนาพิเศษ โดย หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา 

13.15 น. สัมมนาพิเศษหัวข้อ "เปิดปมนโยบายข้าวไทย" โดย รองศาสตราจารย์ สมพร  อิศวิลานนท์  จาก สถาบันคลังสมองของชาติ

15.00 น. สัมมนาพิเศษหัวข้อ "ข้าวถุงอันตราจริงหรือ?" โดย คุณจำลอง ลภาสาธุกุล จาก กรมวิชาการเกษตร