Assessing and Evaluating the Diversity of Plant Genetic Resources

ภาควิชาพืชไร่นา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิตการ เรื่อง Assessing and Evaluating the Diversity of Plant Genetic Resources  ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฏาคม 2556 ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยเปิดการฝึกอบรมเป็น 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 (บรรยาย)
     วันที่ 15 กรกฏาคม 2556
     เวลา 09.00 - 12.00 น.
     Genetic Diversity and Its Importance โดย Prof. Rubens Onofre Nodari จาก Federal University of Santa Catarina, UFSC, Brazil
     รับผู้เข้าฟังการบรรยายจำนวน 50 คน

ส่วนที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
     วันที่ 15 กรกฏาคม 2556
     เวลา 13.00 - 16.00 น. ถึง
     วันที่ 19 กรกฏาคม 2556
     Workshop on Assessing and Evaluating the Diversity of Plant Genetic Resources
     รับผู้เข้าฟังการบรรยายจำนวน 20 คน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่
ดร.ธนพล ไชยแสน (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

download ตารางการฝึกอบรม

download โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม

Download CV Prof Nodari

Download document in workshop

รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Assessing and Evaluating the Diversity of Plant Genetic Resources

2. หลักการและเหตุผล
    ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมนี้และมีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมต่างๆ ไว้ โดยอาศัยเทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิชาการแขนงต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดการกับความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งในด้านการประเมิน การอนุรักษ์ ตลอดจนถึงการใช้ประโยชน์ ความรู้และความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมสามารถดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Assessing and Evaluating the Diversity of Plant Genetic Resources โดยได้เชิญ Prof. Rubens Onofre Nodari จาก Federal University of Santa Catarina, UFSC, Brazil มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

3. วัตถุประสงค์
1.    เพื่อจัดการฝึกอบรมโดยการบรรยายและการปฏิบัติจริงในเรื่อง Assessing and Evaluating the Diversity of Plant Genetic Resources
2.    เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนิสิตของภาควิชาพืชไร่นา และผู้สนใจอื่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช และการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช
3.    เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านวิชาการของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร
4.    เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน

4. กลุ่มเป้าหมาย
    นิสิต นักวิจัย และบุคลากรของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร และผู้สนใจทั่วไป จำนวนอย่างน้อย 60 คน สำหรับภาคบรรยาย และ 20 คนสำหรับภาคบรรยายและปฏิบัติการ

5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
    1. เป้าหมายเชิงปริมาณ ได้แก่ จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
    2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
6. วิธีดำเนินการ
    1. ประชาสัมพันธ์การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านทางเว็บไซต์และประกาศเชิญชวน
    2. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
    3. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
    4. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
7. ระยะเวลาดำเนินการ
    วันที่ 15 – 19 กรกฏาคม 2556

8. สถานที่ดำเนินการ
- อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร และห้องปฏิบัติการภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
รศ.ดร.รังสฤษดิ์    กาวีต๊ะ                ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.ดร.ประภา  ศรีพิจิตต์                หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย                ผู้ร่วมโครงการ
อ.ดร.ภัศจี  คงศีล                ผู้ร่วมโครงการ

11. วิธีการติดตามและประเมินผล
    1) เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
    2) เชิงคุณภาพ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช และการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของนิสิต นักวิจัย และบุคลากรของภาควิชาพืชไร่นา  ในด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช และการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืช