พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระอนุชาธิราช (ในขณะนั้น) ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่บางเขน และทรงหว่านข้าว ณ แปลงสาธิตที่สถานีเกษตรกลางบางเขน พร้อมกับเสด็จทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทอดพระเนตรสถานที่และการสอนของมหาวิทยาลัยและพระราชทานพระบรมราโชวาท เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489

 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัด "งานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน" ขึ้น ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 โดยมีกิจกรรมนิทรรศการวิชาการต่างๆ ในการนี้ภาควิชาพืชไร่นา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว ได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการเรื่อง "ฐานข้อมูลข้าวพื้นเมืองไทย" ซึ่งเป็นผลงานปัญหาพิเศษของนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาพืชไร่นา