ครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย อ.ปาริชาติ พรมโชติ (หัวหน้าโครงการ) รศ.ดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา

ร่วมด้วยดร.สราวุธ  รุ่งเมฆารัตน์ และ อ.เจตษฎา อุตรพันธ์ ภาควิชาพืชไร่ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยะดวงพัตรา ภาควิชาปฐพีวิทยา ดร.ประกาย เทพหาร ภาควิชากีฏวิทยา ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช ภาควิชาโรคพืช ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2555 ณ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสอบถามเกษตรกร ในพื้นที่ 3 จังหวัด 7หมู่บ้าน ได้แก่ บ.ขัวขอนแคน บ.งิ้วใหญ่ บ.นาดี จ.สกลนคร บ.ห้วยไห บ.วังกระเบา จ.นครพนม บ.นากะเดา บ.จาน จ.กาฬสินธุ์ และแวะเยี่ยมนิสิตฝึกงานที่ วิยาเขตสกลนคร  รายละเอียด คลิก