รศ.ดร.ประภา ศรีพิจิตต์ และ ผศ.ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย นำนิสิตที่ลงทะเบีนยเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตข้าว (01003424) ศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของคุณนพดล และการทำข้าวกล้องงอก ของ อ.สมัคร ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2556