ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญาโท และปริญญาเอก ของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องสัมมนา 1 ภาควิชาพืชไร่นา

LINK

LINK2