ภาควิชาพืชไร่นาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้เครื่องหมายดีเอ็นในการปรับปรุงพันธุ์พืช : จากพื้นฐานสู่การประยุคต์ ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัย ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีข้าว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2555

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 081-390-0091 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

หลักการและเหตุผล

   เทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอได้มีบทบาทในการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นอย่างมากในปัจจุบัน การประยุคต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเข้ากับงานปรับปรุงพันธุ์พืชอย่างเหมาะสมและเข้าใจจะทำให้การปรับปรุงพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายและการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำให้การปรับปรุงพันธุ์มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยทั้งนักวิจัยเองและต่อสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นี้มุ่งเน่นให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เข้าใจและมองเห็นศักยภาพของการเทคโนโลยีเครื่องหมายดีเอ็นเอนในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และปลอดภัย

 กำหนดการ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555

08.30 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.          กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ  โดย หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

09.15 – 09.30 น.          พัก

09.30 – 10.45 น.          พื้นฐาน PCR      โดย คุณขจร จุลศักดิ์  บริษัท Bio-active

10.45 – 12.00 น.          ฝึกปฏิบัติ Direct PCR with out DNA extraction โดย คุณขจร จุลศักดิ์  บริษัท Bio-active

12.00 – 13.00 น.          พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.          Electrophoresis และความปลอดภัยในการใช้งาน โดย คุณขจร จุลศักดิ์  บริษัท Bio-active

14.30 – 14.45 น.          พัก

14.45 – 17.00 น.          ฝึกปฏิบัติ Electrophoresis with non toxic straining โดย คุณขจร จุลศักดิ์  บริษัท Bio-active

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555

08.30 – 10.00 น.          เครื่องหมายดีเอ็นเอ และการประยุคต์ใช้ โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล  ภูมิไชย์ ภาควิชาพืชไร่นา  คณะเกษตร

10.00 – 10.15 น.          พัก

10.15 – 12.00 น.          พื้นฐานการปรับปรุงพันธุ์พืชและการประยุคต์ใช้ MAS โดย ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

12.00 – 13.00 น.          พักเที่ยง

13.00 – 14.30 น.          Masker Assisted Selection in Rice โดย คุณมีชัย  เซี่ยงหลิว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

14.30 – 14.45 น.          พัก

15.00 – 16.30 น.          ฝึกปฏิบัติ การอ่านผลแถบดีเอ็นเอ (Band reading) โดย ดร.ธานี  ศรีวงศ์ชัย ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

16.30 – 17.00 น.          อภิปราย และตอบข้อซักถาม

17.00 – 17.15 น.          ปิดการฝึกอบรม