อาจารย์และนิสิตภาควิชาพืชไร่นาร่วมกันเก็บข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ำมัน ณ ทุ่งรังสิต

 

 

 

 

 

 

 

 {gallery}เก็บข้อมูลปาล์ม{/gallery}